Σημείωση: Προσοχή στην ορθογραφία και τον τονισμό των λέξεων αναζήτησης

ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Ρινόρροια Εγκεφαλονωτιαίου Υγρού

Ενδοσκοπική προσπέλαση


1. Δεξιά ρινική θαλάμη. Διακρίνεται η συσσώρευση του ενυ που έχει χρωματισθεί από την έγχυση φλουοροσκεΐνης στον υποσκληρίδιο χώρο. 2. Διατομή του ηθμοειδούς αγκίστρου προκειμένου για την αφαίρεσή του.
3. Διάνοιξη της μέσης ρινοαντροστομίας. 4. Αφαίρεση της bulla ethmoidalis.
5. Διάνοιξη του βασικού πετάλου της μέσης ρινικής κόγχης. 6. Είσοδος στον άνω ρινικό πόρο. Διακρίνεται η άνω ρινική κόγχη σε επαφή με μεγάλη οπίσθια κυψέλη.
7. Αφαίρεση του προσθίου τοιχώματος της οπίσθιας κυψέλης. Διακρίνεται και το φυσιολογικό εκφορητικό στόμιο. 8. Προς διατομή του κάτω τριτημορίου της άνω ρινικής κόγχης.
9. Το στόμιο του σφηνοειδούς μετά από διεύρυνση. 10. Μετά την αφαίρεση του προσθίου τοιχώματος του σφηνοειδούς, διακρίνεται μικρή μηνιγγοκήλη.
11. Ανάσπαση του βλεννογόνου γύρω από τον αυχένα της μηνιγγοκήλης. 12. Συνέχιση της αφαίρεσης των οστέινων διαφραγματίων στην περιοχή των οπισθίων κυψελών έως τη βάση του κρανίου.
13. Αφαίρεση του agger nasi για προσπέλαση του μετωπιαίου κόλπου. 14. Εκροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού χρωματισμένου με φλουοροσκεΐνη στην περιοχή του μετωπιαίου κολπώματος.
15. Διακρίνεται το σημείο διαρροής του ενυ στην οροφή του suprabullar cell στο όριο με τον μετωπιαίο κόλπο. 16. Ανάσπαση του βλεννογόνου γύρω από τα χείλη του οστικού ελλείμματος με στρογγυλό μαχαιρίδιο.
17. Διακρίνεται το οστικό έλλειμμα. 18. Αφαίρεση της μηνιγγοκήλης του σφηνοειδούς με λογχοειδές μαχαιρίδιο.
19. Διαρροή ενυ χρωματισμένου από την φλουοροσκεΐνη από το οστικό έλλειμμα στην οροφή του σφηνοειδούς . 20. Έγχυση κόλλας ινικής.
21. Κάλυψη της περιοχής με μόσχευμα πλατειάς περιτονίας. 22. Κάλυψη του μοσχεύματος με απορροφήσιμο αιμοστατικό υλικό.
23. Επανάληψη της διαδικασίας με έγχυση κόλλας ινικής στην περιοχή του ελλείμματος στο suprabullar cell. 24. Τοποθέτηση του υπολοίπου τεμαχίου της πλατειάς περιτονίας.
25. Κάλυψη του μοσχεύματος με απορροφήσιμο αιμοστατικό υλικό. 26. Επανατοποθέτηση του κρημνού του αυχένα της μέσης ρινικής κόγχης.
27. Ήπιος πωματισμός με βαζελινούχες γάζες.