Σημείωση: Προσοχή στην ορθογραφία και τον τονισμό των λέξεων αναζήτησης

ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Ωτοπλαστική

Αφεστώτα ώτα

1. Σημειώνοντας την περιοχή του δέρματος που πρόκειται να αφαιρεθεί. 2. Διήθηση με τοπικό αναισθητικό.
3. Αφαίρεση του προσημειωμένου ελλειπτικού τμήματος δέρματος. 4. Η επιμελής αιμόσταση απαλλάσσει από την ανάγκη παροχέτευσης.
5. Αφαίρεση του δέρματος. Αποκαλύπτεται και μικρό τμήμα της μαστοειδούς. 6. Παρασκευή του δέρματος και του υποδορίου ιστού.
7. Παρασκευή του οπισθοωτιαίου μυός. 8. Αφαίρεση ιστού για την αποκάλυψη του περιοστέου της μαστοειδούς.
9. Αποκάλυψη του περιοστέου της μαστοειδούς. 10. Το πτερύγιο αναδιπλώνεται προς τα πίσω ώστε να σχηματισθεί η ανθέλικα. Τοποθετούνται βελόνες σαν οδηγά σημεία.
11. Οι ακίδες από τις βελόνες. 12. Τοποθέτηση ραφών εφαπλωματοποιών διαπερνώντας και τα δύο στρώματα του περιχονδρίου.
13. Κάθε ράμμα, μετά την τοποθέτησή του, τεντώνεται προσωρινά, ώστε να διαπιστωθεί η συμβολή του στο σχηματισμό της ανθέλικας. 14. Όλες οι ραφές τοποθετούνται πριν αρχίσει το δέσιμο. Η κόγχη καθηλώνεται στο περιόστεο της μαστοειδούς.
15. Το αποτέλεσμα μετά το δέσιμο των ραμμάτων. 16. Τοποθέτηση υποδορίων ραφών.
17. Τοποθέτηση επιδεσμικού υλικού.