Σημείωση: Προσοχή στην ορθογραφία και τον τονισμό των λέξεων αναζήτησης

ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Προσπέλαση Lothrop

Ενδοσκοπικά Τροποποιημένη Προσπέλαση Lothrop

Κατά Draf τύπου ΙΙΙ

1. Τοπική διήθηση στον αυχένα της μέσης ρινικής κόγχης. 2. Τοπική διήθηση και στο σχεδιαζόμενο παράθυρο του διαφράγματος.
3. Τομή στην επέκταση της μέσης κόγχης. 4. Αφαίρεση του βλεννογόνου από την μετωπιαία απόφυση της άνω γνάθου.
5. Διάνοιξη του agger nasi. 6. Ανεύρεση του στομίου του δεξιού μετωπιαίου κόλπου.
7. Τομή για την παρασκευή του βλεννογόνου στο παράθυρο του διαφράγματος στη δεξιά ρινική θαλάμη. 8. Ανάσπαση και αφαίρεση του βλεννογόνου του διαφράγματος.
9. Εικόνα από τη δεξιά ρινική θαλάμη μετά την αφαίρεση του βλεννογόνου του διαφράγματος. 10. Αριστερή ρινική θαλάμη. Αφαίρεση του βλεννογόνου από τη μετωπιαία απόφυση της άνω γνάθου.
11. Αφαίρεση του προσθίου τοιχώματος του agger nasi. 12. Ανεύρεση του στομίου του αριστερού μετωπιαίου κόλπου. Διακρίνεται Τ1 μετωπιαία κυψέλη.
13. Εικόνα μετά από περαιτέρω διεύρυνση του στομίου του μετωπιαίου κόλπου. 14. Αφαίρεση του βλεννογόνου από το παράθυρο του διαφράγματος στην αριστερή ρινική θαλάμη.
15. Εικόνα από τη δεξιά ρινική θαλάμη μετά τη διάνοιξη του παραθύρου του διαφράγματος. Διακρίνεται ο αυχένας της αριστερής μέσης ρινικής κόγχης. 16. Περαιτέρω διεύρυνση του παραθύρου.
17. Λέπτυνση της μετωπιαίας απόφυσης της άνω γνάθου αριστερά μέχρι την αποκάλυψη του δέρματος. 18. Συνέχιση της ανάτρησης της αριστερής μετωπιαίας απόφυσης.
19. Δεξιά ρινική θαλάμη. Ανάτρηση του οστού της άνω γνάθου μέχρι την αποκάλυψη του δέρματος. 20. Διεύρυνση του αυχένα της μέσης ρινικής κόγχης.
21. Ανεύρεση του στομίου του δεξιού μετωπιαίου κόλπου. Διακρίνεται μετωπιαία διαφραγματική κυψέλη. 22. Αριστερή θαλάμη. Μετωπιαίος κόλπος. Άποψη με ενδοσκόπιο 45°.
23. Αριστερή θαλάμη. Αλλαγή σε κεκκαμένη φρέζα. Αφαίρεση του nasal beak προς τα πρόσω και έξω. 24. Καθώς αφαιρείται το οστό της μετωπιαίας απόφυσης της άνω γνάθου διευρύνεται η άποψη του αριστερού μετωπιαίου κόλπου.
25. Άποψη από τη δεξιά ρινική θαλάμη. 26. Έναρξη της αφαίρεσης του nasal beak στη δεξιά πλευρά.
27. Αφαίρεση του εδάφους και των δύο μετωπιαίων κόλπων. 28. Άποψη από πιο κοντά. Η αναρρόφηση μέσα στη διαφραγματική κυψέλη του δεξιού μετωπιαίου κόλπου.
29. Λεπτομέρεια του δεξιού μετωπιαίου κόλπου. Διακρίνεται η διαφραγματική κυψέλη και επί τα εκτός, ο μετωπιαίος κόλπος. 30. Το μεσοκολπικό διάφραγμα.
31. Αφαίρεση του μεσοκολπικού διαφράγματος. 32. Άποψη μετά την αφαίρεση του μεσοκολπικού διαφράγματος.
33. Παρασκευή του πρώτου οσφρητικού νηματίου δεξιά. 34. Παρασκευή του πρώτου οσφρητικού νηματίου και στην αριστερή πλευρά.
35. Προς τα πίσω διεύρυνση της στομίας κατεβάζοντας το μετωπιαίο «Τ».