Σημείωση: Προσοχή στην ορθογραφία και τον τονισμό των λέξεων αναζήτησης

ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Μόνο για γιατρούς

Εισαγωγικό σχόλιο

Το δικαίωμα του ασθενούς στην ενημέρωση είναι αναμφισβήτητο. Άλλωστε, αυτός ήταν και ο λόγος για τη δημιουργία αυτής της ιστοσελίδας. Ο ασθενής δικαιούται να γνωρίζει τις επιπτώσεις στην υγεία του από την προτεινόμενη χειρουργική επέμβαση, τις πιθανές επιπλοκές, την συνήθη μετεγχειρητική πορεία, και τους ενδεχόμενους περιορισμούς στις δραστηριότητές του, άμεσες και απώτερες.

Υπάρχουν όμως και κάποιες λεπτομέρειες, όπως τα στάδια των χειρουργικών επεμβάσεων, οι οποίες είναι όχι μόνο άχρηστες για τον ασθενή αλλά τις περισσότερες φορές και αποκρουστικές.

Αντιθέτως, για τον ιατρικό κόσμο η παρουσίαση των εικόνων αυτών, είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Αποτελούν εναύσματα για την παράθεση απόψεων, γόνιμου διαλόγου, και ευκαιρίες για την εκπαίδευση των νεότερων συναδέλφων. Το όφελος τελικά επιστρέφει και πάλι στον ασθενή.

Αυτός είναι λοιπόν ο λόγος για τον οποίο η ενότητα αυτή απευθύνεται μόνο σε γιατρούς και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά περιχαράκωση του ιατρικού επαγγέλματος ή πολύ περισσότερο, υποτίμηση της νοημοσύνης ή της αγωνίας για ενημέρωση του κάθε ασθενούς.

Περιεχόμενα:

1. Καταδυόμενο Βατράχιο

2. Ολική Θυροειδεκτομή

3. Αναβολοτομή

4. Ασκορινοστομία

5. Μετωπιαίος Κόλπος

6. Τυμπανοπλαστική

7. Φαρυγγοϋπερώιος Πλαστική

8. Χολοστεάτωμα αριστερού ωτός

9. Ρινόρροια Εγκεφαλονωτιαίου Υγρού

10. Σβάννωμα Συμπαθητικής Αλυσίδας

11. Αδένωμα Παραθυρεοειδούς

12. Επιπολής Παρωτιδεκτομή

13. Οζίδια (κομβία) φωνητικών χορδών

14. Υπερωμοϋειδής Λεμφαδενικός Καθαρισμός

15. Οίδημα Reinke

16. Εξόφθαλμος

17. Ρινοπλαστική

18. Ενδοφυτικό (Ανεστραμμένο) Θήλωμα Ρινός

19. Αποσυμπίεση Ενδολεμφικού Σάκου

20. Τυμπανικο Παραγαγγλίωμα

21. Λειτουργικός Λεμφαδενικός Καθαρισμός

22. Ολική Λαρυγγεκτομή

23. Προσπέλαση Lothrop

24. Laser Χορδεκτομή

25. Πτερυγοϋπερώιος Βόθρος

26. Μέση Άνω Γναθεκτομή

27. Σφαγιδιτικό Παραγαγγλίωμα

28. Ωτοπλαστική

29. ΑκροχορδονώδεςΚαρκίνωμα του Λάρυγγος

30. Κοκκίωμα του Λάρυγγος μετά Διασωλήνωση

31. Οπίσθια Χορδεκτομή

32. Δερμοπλαστική Ρινός επί Υποτροπιάζουσας Πολυποδίασης (NDRP)

33. Συγγενής Ατρησία του Ωτός