Σημείωση: Προσοχή στην ορθογραφία και τον τονισμό των λέξεων αναζήτησης

ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Τυμπανικό Παραγαγγλίωμα

Επανεπέμβαση. Υφολική Λιθοειδεκτομή

1. Σχεδιασμός της τομής. Διακρίνεται η εισολκή του δέρματος από την παλαιά μαστοειδεκτομή. 2. Τομή. Κρημνός περιοστέου. Διακρίνεται η κοιλότητα της παλαιάς μαστοειδεκτομής.
3. Τελειοποίηση της κοιλότητας της μαστοειδεκτομής. Επιτυμπανοτομή. 4. Ολοκλήρωση της επιτυμπανοτομής. Διακρίνεται το σώμα του άκμονα.
5. Αποσκελετοποίηση του σιγμοειδούς. Πάνω στον κόλπο διακρίνεται νεόπλαστος οστίτης ιστός. 6. Προσπάθεια αναζήτησης της διγαστορικής ακρολοφίας.
7. Διακρίνεται η περιοχή έκφυσης του διγάστορα μυός. 8. Προσπάθεια αναζήτησης του βολβού της σφαγίτιδας.
9. Αρχίζει να διακρίνεται η μπλε απόχρωση του βολβού της σφαγίτιδας. 10. Παρασκευή του Bill’s island.
11. Συνέχιση της επέμβασης μέσω του ακουστικού πόρου. Αφαίρεση του τυμπανικού οστού. 12. Διακρίνεται ο όγκος στο υποτυμπάνιο.
13. Συνέχιση της εκσκαφής του τυμπανικού οστού. 14. Σταδιακή αποκόλληση του όγκου από το υποτυμπάνιο.
15. Συνέχιση της αποκόλλησης βλεννογόνου και όγκου. 16. Ενώ ο όγκος αποκολλάται, ένα μικρό υπόλειμμα παραμένει μπροστά και κάτω.
17. Το υπόλειμμα διαχωρίζεται σχεδόν πλήρως από την κύρια μάζα του όγκου. 18. Διεύρυνση προς το βολβό της σφαγίτιδας. Μπροστά από την αναρρόφηση διακρίνεται η χροιά της έσω καρωτίδας..
19. Κινητοποίηση του όγκου και αφαίρεσή του με την αναρρόφηση. 20. Αφαίρεση του υπολείμματος του όγκου.
21. Μετά από περαιτέρω διεύρυνση διαπιστώνεται κι άλλο υπόλειμμα το οποίο επίσης αφαιρείται. 22. Η εκσκαφή του οστού στην περιοχή του υποτυμπανίου οδηγεί σε αποκάλυψη της μήνιγγας του οπισθίου κρανιακού βόθρου.
23. Ανάσπαση της τυμπανικής μεμβράνης. Λόγω συμφύσεων αποκολλάται και ο βλεννογόνος του ακρωτηρίου αποκαλύπτοντας τον κοχλία. 24. Απεξάρθρωση άκμονα αναβολέα για διερεύνηση της περιοχής της ωοειδούς θυρίδας.
25. Απομάκρυνση όλου του συμφυτικού βλεννογόνου. 26. Λήψη μοσχεύματος κροταφικής περιτονίας και μυός.
27. Κάλυψη της κοιλότητας του υποτυμπανίου με μόσχευμα μυός – περιτονίας. 28. Πωματισμός με απορροφήσιμο υλικό.
29. Συρραφή του περιοστέου.